Project Engineer จำนวน 4 อัตรา

Last updated: 2013-09-09  |  94 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Project Engineer จำนวน 4 อัตรา

Project Engineer จำนวน 4 อัตรา
ประจำหน่วยงาน : บางปะอิน , คลอง 10 ลำลูกก , สระบุรี , ร่มเกล้า
คุณสมบัติ:
- เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
- มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้า ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- สามารถอ่านแบบก่อสร้าง วางแผนงานก่อสร้าง จัดทำรายงานความก้าวหน้า และตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้าง ทั้งงานวิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมระบบ และงานสถาปัตยกรรมได้เป็นอย่างดี
- สามารถควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณที่วางไว้
- ต้องมีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีความเป็นผู้นำ สามารถควบคุมการทำงานของ Site Engineer และ Foreman ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถเข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และมีความกล้าตัดสินใจ
- สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
- ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศวกร หรือสามัญวิศวกร
 

Powered by MakeWebEasy.com