Hot Product

Last updated: 2017-11-23  |  51 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Hot Product

About Us
โรงเรียนสวนสนุกวิทยาลัยเป็นโรงเรียนมัธยม
ศึกษาขนาดใหญ่ เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษา
กรมสามัญศึกษา ปัจจุบันหลังจากมีพระราช-
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
ทำให้โรงเรียนย้ายมาสังกัดกับสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ มีอาคารเรียน 6 หลัง
มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 78 ห้อง มีเนื้อที่
11 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา

Powered by MakeWebEasy.com